Antonius Caviar

Regulamin Sklepu Internetowego Antonius Caviar

 1. Informacje ogólne
 2. Definicje
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 4. Towar
 5. Rejestracja
 6. Składanie Zamówień/Zawarcie Umowy Sprzedaży
 7. Płatności
 8. Dostawa Towaru
 9. Reklamacja/Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 10. Ochrona  danych osobowych
 11. Postanowienia końcowe
 1. Informacje ogólne

  1. Właścicielem Sklepu Internetowego „Antonius Caviar” jest Gospodarstwo Rybackie „GOSŁAWICE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie przy ul. Rybackiej 2, 62–510 Konin. Spółka jest wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019417. Akta rejestrowe Spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada numer NIP: 6652552177 oraz REGON: 311495660. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 430 000, 00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy złotych). Właściciel Sklepu Internetowego jest wpisany do Rejestru zakładów zajmujących się przetwarzaniem, pakowaniem i przepakowywaniem kawioru pod numerem 0004.
  2. Towary są produkowane dla Właściciela Sklepu Internetowego przez Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rusi k. Olsztyna. Podmiot ten jest wpisany do Rejestru zakładów zajmujących się przetwarzanie, pakowaniem i przepakowywaniem kawioru pod numerem 0009.
  3. Sprzedawca świadczy usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób korzystania ze Sklepu Internetowego i jest udostępniony na stronie internetowej www.antoniuscaviar.com/pl/sklep w taki sposób, aby Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z usług, mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym, w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
  5. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z usług Sklepu Internetowego do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z usług Sklepu Internetowego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również, iż go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  6. Właściciel Sklepu Internetowego zapewnia kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 505 692 980 w dni robocze, w godzinach: 8.00 do 16.00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@antoniuscaviar.com.
  7. W celu uzyskania dostępu do świadczonych usług, Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne:

   1. posiadać komputer z dostępem do Internetu i przeglądarkę internetową typu: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome,
   2. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,
   3. włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS.
  8. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W razie wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem bądź innymi przyczynami, Właściciel Sklepu Internetowego dołoży wszelkich starań, by w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel Sklepu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  9. W celu rozwoju Sklepu Internetowego oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Właściciel Sklepu zobowiązuje się planować przerwy techniczne w miarę możliwości na godziny nocne tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.
 2. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Antonius Caviar,
  2. Sprzedawca – Gospodarstwo Rybackie „GOSŁAWICE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie przy ul. Rybackiej 2, 62–510 Konin; wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000019417; NIP: 6652552177; REGON: 311495660 o kapitale zakładowym 430 000, 00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
  3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która choćby tylko odwiedzała Sklep Internetowy i zaakceptowała Regulamin,
  4. Klient – Użytkownik, który kupuje w Sklepie Internetowym Towar,
  5. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Antonius Caviar dostępny pod adresem www.antoniuscaviar.com/pl/sklep,
  6. Zamówienie –  złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferta zawarcia Umowy Sprzedaży,
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  8. Towar – kawior sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towaru,
  9. Rejestracja – proces wypełnienia przez Użytkownika formularza, znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży,
  10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  11. Informacja Handlowa – informacja zawierająca opis Towaru, jego zdjęcia, a ponadto informacja na temat cen Towaru, jego dostępności, zredagowana i wprowadzana przez Właściciela Sklepu Internetowego. Informacją handlową jest również każda informacja spełniająca wymogi definicji ustawowej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności uprzedniego założenia konta.
  2. Przed każdorazowym złożeniem Zamówienia konieczna jest Rejestracja oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Towar

  1. Szczegółowe informacje o Towarach, w tym o cenach, znajdują się na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.antoniuscaviar.com/pl/sklep
  2. Ceny towarów podane są w kwotach brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, przy czym uprawnienie to nie będzie miało wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian cen.
  4. Informacje o Towarze zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
  5. Towar jest produktem niepasteryzowanym. Zachowuje swoje właściwości i przydatność do spożycia pod warunkiem przechowywania go w temperaturze od -3⁰ C do 3⁰ C. Sprzedawca, w celu zapewnienia tej temperatury, dostarczy Klientowi Towar w ciągu 24 godzin (zgodnie z postanowieniami Regulaminu, za pośrednictwem firmy kurierskiej) w zapieczętowanych opakowaniach („styrobox”) ze specjalnymi wkładami chłodzącymi wielokrotnego użytku („icepack”). Po doręczeniu, Towar powinien zostać wyjęty z opakowania („styrobox”), a następnie włożony do lodówki, lecz nie do zamrażalnika.
 5. Rejestracja

  1. Użytkownik dokonuje Rejestracji wprowadzając swoje prawdziwe dane w puste miejsca formularza, wskazując, czy Zamówienie składa jako „osoba fizyczna” czy „firma”.
  2. Jeśli Użytkownik składa Zamówienie jako „osoba fizyczna”, obowiązany jest podać następujące dane:

   1. imię,
   2. nazwisko,
   3. adres e-mail,
   4. numer telefonu,
   5. adres zamieszkania,
   6. adres dostarczenia Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.
  3. Jeśli Użytkownik składa Zamówienie jako „firma”, obowiązany jest podać:

   1. nazwę firmy,
   2. numer NIP,
   3. adres e-mail,
   4. numer telefonu,
   5. adres siedziby firmy,
   6. adres dostarczenia Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli jest inny niż adres siedziby.
 6. Składanie Zamówień/Zawarcie Umowy Sprzedaży

  1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
  2. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji i potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania go (przez oznaczenie odpowiedniej opcji wyboru).
  3. Zamówienia mogą być składane w ciągu 7 dni tygodnia, 24 godziny na dobę.
  4. Złożenie Zamówienia polega na dokonaniu wyboru Towaru i jego ilości. Wyboru tego Klient dokonuje klikając przycisk „Do koszyka” lub równoznaczny. „Koszyk” pozwala Klientowi zarządzać wybranym Towarem i obliczać aktualną wartość Zamówienia, przy uwzględnieniu kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy Towaru wskazane są oddzielnie od ceny kupna.
  5. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane, gdy Klient kliknie przycisk „Zamawiam i płacę”.
  6. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca wyśle na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas Rejestracji wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
  7. Sprzedawca dochowa najwyższej staranności przy aktualizowaniu na stronie Sklepu Internetowego stanu magazynowego Towaru. Jeżeli jednak Towar wskazany w Zamówieniu będzie fizycznie niedostępny, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi wskazanymi podczas Rejestracji. Klient będzie mógł zmienić Zamówienie, mając na uwadze faktyczną dostępność Towaru albo Zamówienie anulować.  
  8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, o którym mowa powyżej w ust.6, zawierać będzie, w szczególności oznaczenie stron Umowy Sprzedaży, rodzaj i ilość Towaru objętego Zamówieniem oraz wartość Zamówienia z wyodrębnieniem kosztów dostawy Towaru, a także termin dostawy. Do potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca załącza informację przeznaczoną dla Konsumenta o potwierdzeniu zawarcia umowy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  
 7. Płatności

  1. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę zakupu Towaru powiększoną o koszty jego dostawy wybranym przez siebie sposobem płatności. Jeżeli łączna cena zakupu Towaru przekracza 1000 zł (tysiąc złotych), Klient nie ponosi kosztów dostawy.
  2. Podczas składania Zamówienia Klient wybiera jeden następujących sposobów płatności:

   1. przedpłata poprzez przelew bankowy,
   2. przedpłata poprzez przelew on-line lub kartę płatniczą za pośrednictwem Przelewy24.
  3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż wystawiając faktury VAT.
 8. Dostawa Towaru

  1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Dostawa Towaru nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu nadania wysyłki.
  3. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty od poniedziałku do czwartku włącznie, za wyjątkiem świąt i dni poprzedzających święta.
  4. Po wysłaniu Towaru Sprzedawca wysyła klientowi fakturę VAT na wskazany w Rejestracji adres e-mail.
  5. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.
 9. Reklamacja/Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

  1. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu zapieczętowania opakowania, w którym zostaje mu dostarczony Towar.
  2. Reklamacja Klienta będącego Konsumentem będzie rozpoznawana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 556 KC i n.).
  3. Klient powinien zgłosić reklamację na adres e-mail sklepsklep@antoniuscaviar.com dokładnie wskazując na czym polega niezgodność Towaru z umową.
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. W tym czasie powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.
  5. W zakresie Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
  6. Klientowi będącemu Konsumentem, na podstawie art. 38 pkt.4 i pkt.5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie czternastodniowym bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 10. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt.4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Gospodarstwo Rybackie „GOSŁAWICE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie przy ul. Rybackiej 2, 62 – 510 Konin; nr KRS 0000019417; NIP: 6652552177; REGON: 311495660.
  2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), w celach:

   1. związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, w szczególności w celu świadczenia usług (realizacji Umów Sprzedaży) i usprawnienia tych usług,
   2. informacyjnych i marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, w szczególności związanych z promowaniem Sklepu Internetowego i jego usług, a także z przesyłaniem informacji o produktach i usługach (w tym „newslettera”, jeśli Użytkownik wyrazi na niego zgodę).
  3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem  do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do dostępu do tych danych na podstawie właściwych przepisów prawa. W celu realizacji umów Sklep Internetowy może udostępniać zebrane dane takim podmiotom jak:  firmy kurierskie, systemy obsługujące płatności, firmy hostingowe.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Użytkownicy mogą odwiedzać strony Sklepu Internetowego bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik będzie jednak poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

   1. Jeśli zdecyduje się kupić Towar (wymagane dane określone w rozdz. V „Rejestracja”),
   2. przy wyrażeniu chęci otrzymywania Informacji Handlowej („newsletter”) od Właściciela Sklepu Internetowego  (adres e-mail),
  6. Użytkownik ma prawo  wglądu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i wykorzystywania (do ich usunięcia). Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej sklep@antoniuscaviar.com
  7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Informacji Handlowych („newsletter”). Rezygnacja jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości („newsletterze”).
 11. Postanowienia końcowe

  1. Właściciel Sklepu Internetowego ma prawo do zmiany Regulaminu. Zobowiązuje się o tym poinformować Użytkowników na stronie www.antoniuscaviar.com. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania na stronie www.antoniuscaviar.com i przez ten czas będą wyraźnie zaznaczone, tak aby Użytkownicy mogli je zauważyć bez wnikliwej analizy całego Regulaminu. Informacja o zmianach będzie nadto widoczna w czasie określonym w zdaniu poprzedzającym przy każdorazowym wejściu na stronę www.antoniuscaviar.com/pl/sklep.
  2. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, powstałe w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
  3. Wszelkie sporu między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, powstałe w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu.
  4. Cała treść stron Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Właściciela Sklepu Internetowego.
  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także – w odniesieniu do Konsumentów – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 7 października 2016 roku.