Nasza strona wykorzystuje pliki cookies i identyfikatory mobilne w celu jej prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych (w tym dotyczących tzw. „profilowania zwykłego”), wtyczek społecznościowych i odtwarzacza wideo. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies i identyfikatorów mobilnych. Aby zmienić ustawienia lub dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

Konto account 0.00  Koszyk

Antonius Caviar

Regulamin Sklepu Internetowego Antonius Caviar

I. Informacje ogólne 

II. Definicje

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

IV. Towar

V. Rejestracja

VI. Rejestracja Konta

VII. Składanie Zamówień/Zawarcie Umowy Sprzedaży

VIII. Płatności

IX. Dostawa Towaru

X. Reklamacja/Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

XI. Postanowienia końcowe

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego „Antonius Caviar” jest Gospodarstwo Rybackie „GOSŁAWICE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie przy ul. Rybackiej 2, 62-510 Konin. Spółka jest wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019417. Akta rejestrowe Spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada numer NIP: 6652552177 oraz REGON: 311495660. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 430 000, 00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy złotych). Właściciel Sklepu Internetowego jest wpisany do Rejestru zakładów zajmujących się przetwarzaniem, pakowaniem i przepakowywaniem kawioru pod numerem 0004.
 2. Towary są produkowane dla Właściciela Sklepu Internetowego przez Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rusi k. Olsztyna. Podmiot ten jest wpisany do Rejestru zakładów zajmujących się przetwarzanie, pakowaniem i przepakowywaniem kawioru pod numerem 0009.
 3. Sprzedawca świadczy usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na terytorium Unii Europejskiej.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób korzystania ze Sklepu Internetowego i jest udostępniony na stronie internetowej www.antoniuscaviar.com w taki sposób, aby Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z usług, mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym, w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 5. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z usług Sklepu Internetowego do zapoznania się z Regulaminem oraz z Polityką prywatności i Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Korzystając z usług Sklepu Internetowego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również, że zapoznał się z Polityką prywatności oraz Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Właściciel Sklepu Internetowego zapewnia kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 505 692 980 w dni robocze, w godzinach: 8.00 do 16.00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@antoniuscaviar.com.
 7. W celu uzyskania dostępu do świadczonych usług, Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer z dostępem do Internetu i przeglądarkę internetową typu: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome,
  • posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,
  • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS.
 8. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W razie wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem bądź innymi przyczynami, Właściciel Sklepu Internetowego dołoży wszelkich starań, by w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel Sklepu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 9. W celu rozwoju Sklepu Internetowego oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Właściciel Sklepu zobowiązuje się planować przerwy techniczne w miarę możliwości na godziny nocne tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Antonius Caviar,
 2. Sprzedawca – Gospodarstwo Rybackie „GOSŁAWICE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie przy ul. Rybackiej 2, 62-510 Konin; wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000019417; NIP: 6652552177; REGON: 311495660 o kapitale zakładowym 430 000, 00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która choćby tylko odwiedzała Sklep Internetowy i zaakceptowała Regulamin,
 4. Klient – Użytkownik, który kupuje w Sklepie Internetowym Towar,
 5. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Antonius Caviar dostępny pod adresem www.antoniuscaviar.com,
 6. Zamówienie –  złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferta zawarcia Umowy Sprzedaży,
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 8. Towar – kawior sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towaru,
 9. Rejestracja – proces wypełnienia przez Użytkownika formularza, znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, bez uprzedniej Rejestracji Konta Użytkownika,
 10. Rejestracja Konta Użytkownika – proces założenia Konta Użytkownika, polegający na samodzielnym podaniu swojego prawdziwego adresu e-mail, a także Nazwy Użytkownika i Hasła,
 11. Konto Użytkownika – Konto zarejestrowane przez Użytkownika, będące teleinformatycznym zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane dotyczące m.in. historii zamówień i danych teleadresowych Użytkownika,
 12. Nazwa Użytkownika – unikalna nazwa przypisana do Konta Użytkownika,
 13. Hasło – ciąg znaków, który w połączeniu z Nazwą Użytkownika służy do przeprowadzenia procesu autoryzacji, tj. zalogowania do Konta Użytkownika,
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 15. Informacja Handlowa – informacja zawierająca opis Towaru, jego zdjęcia, a ponadto informacja na temat cen Towaru, jego dostępności, zredagowana i wprowadzana przez Właściciela Sklepu Internetowego. Informacją handlową jest również każda informacja spełniająca wymogi definicji ustawowej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Zakupy bez Rejestracji Konta Użytkownika.

Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności uprzedniego założenia Konta – jako tzw. „gość”. Przed każdorazowym złożeniem Zamówienia konieczna jest Rejestracja oraz zaakceptowanie Regulaminu.

 1. Zakupy z rejestracją Konta Użytkownika.

Istnieje możliwość zakupów po uprzedniej Rejestracji Konta – założeniu Konta Użytkownika. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania swojego prawdziwego adresu e-mail oraz samodzielnego ustalenia Nazwy Użytkownika i Hasła, a następnie daje możliwość uzupełnienia w zakładce „ADRESY” „Adresu Rozliczeniowego” i „Adresu do wysyłki” poprzez podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, czy numer telefonu. Po zalogowaniu Użytkownik dodaje wybrane Towary do koszyka i potwierdza dane teleadresowe. Przed każdorazowym złożeniem Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

 1. Zakupy z Rejestracją Konta Użytkownika w trakcie składania Zamówienia:

Istnieje możliwość Rejestracji Konta Użytkownika w trakcie składnia zamówienia jako tzw. „gość” – w tym celu, po wypełnieniu odpowiednich pól formularza, należy zaznaczyć opcję „Stworzyć konto?”, a następnie samodzielnie wprowadzić Nazwę Użytkownika i Hasło.

IV. Towar

 1. Szczegółowe informacje o Towarach, w tym o cenach, znajdują się na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.antoniuscaviar.com
 2. Ceny towarów podane są w kwotach brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, przy czym uprawnienie to nie będzie miało wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian cen.
 4. Informacje o Towarze zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Towar jest produktem niepasteryzowanym. Zachowuje swoje właściwości i przydatność do spożycia pod warunkiem przechowywania go w temperaturze od -3⁰ C do 3⁰ C. Sprzedawca, w celu zapewnienia tej temperatury, dostarczy Klientowi Towar: w ciągu 24 godzin w przypadku zamówień dostarczanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i od 24 do 48 godzin w przypadku zamówień dostarczanych na terenie pozostałych państw Unii Europejskiej (zgodnie z postanowieniami Regulaminu, za pośrednictwem firmy kurierskiej) w zapieczętowanych opakowaniach („styrobox”) ze specjalnymi wkładami chłodzącymi wielokrotnego użytku („icepack”). Po doręczeniu, Towar powinien zostać wyjęty z opakowania („styrobox”), a następnie włożony do lodówki, lecz nie do zamrażalnika.

V. Rejestracja

Istnieje możliwość składania Zamówień bez uprzedniej Rejestracji Konta – tzw. zakupy jako „gość”. W tym celu Użytkownik każdorazowo dokonuje Rejestracji i akceptacji Regulaminu.

 1. Użytkownik dokonuje Rejestracji wprowadzając swoje prawdziwe dane w puste miejsca formularza, wskazując, czy Zamówienie składa jako „osoba fizyczna” czy „firma”. Przed dokonaniem Rejestracji konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności i Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Jeśli Użytkownik składa Zamówienie jako „osoba fizyczna”, obowiązany jest podać następujące dane:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania,
  • adres dostarczenia Towaru na terytorium Unii Europejskiej, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.
 3. Jeśli Użytkownik składa Zamówienie jako „firma”, obowiązany jest podać:
  • nazwę firmy,
  • numer NIP,
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres siedziby firmy,
  • adres dostarczenia Towaru na terytorium Unii Europejskiej, jeśli jest inny niż adres siedziby.

VI. Rejestracja Konta Użytkownika

 1. Istnieje możliwość składania Zamówień po uprzedniej Rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania swojego prawdziwego adresu e-mail oraz samodzielnego ustalenia Nazwy Użytkownika i Hasła.
 3. Istnieje możliwość zmiany Nazwy Użytkownika w zakładce „SZCZEGÓŁY KONTA”.
 4. Hasło powinno zawierać przynajmniej dwanaście znaków. Istnieje możliwość zmiany Hasła w zakładce „SZCZEGÓŁY KONTA”.
 5. Rejestracja Konta daje możliwość uzupełnienia w zakładce „ADRESY”: „Adresu Rozliczeniowego” i „Adresu do wysyłki” poprzez podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, czy numer telefonu.
 6. Jeśli Użytkownik składa Zamówienie jako „osoba fizyczna”, w sekcji „Adres rozliczeniowy” obowiązany jest podać następujące dane:
  • imię
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania,
  • adres dostarczenia Towaru na terytorium Unii Europejskiej, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.
 7. Jeśli Użytkownik składa Zamówienie jako „firma”, obowiązany jest podać:
  • nazwę firmy,
  • numer NIP,
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres siedziby firmy,
  • adres dostarczenia Towaru na terytorium Unii Europejskiej, jeśli jest inny niż adres siedziby.
 1. Jeśli Adres do wysyłki jest inny niż Adres rozliczeniowy, należy uzupełnić odpowiednie pola w sekcji „Adres do wysyłki”.
 2. Istnieje możliwość edycji „Adresu rozliczeniowego” oraz „Adresu do wysyłki”.
 3. Po zalogowaniu Użytkownik dodaje wybrane Towary do koszyka i potwierdza dane teleadresowe. Przed każdorazowym złożeniem Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Istnieje możliwość Rejestracji Konta Użytkownika w trakcie składnia zamówienia jako tzw. „gość” – w tym celu, po wypełnieniu odpowiednich pól formularza, należy zaznaczyć opcję „Stworzyć konto?”. Następnie należy samodzielnie wprowadzić Nazwę Użytkownika i Hasło. Zaznaczenie tej opcji oraz prawidłowe wypełnienie pól „Nazwa użytkownika” oraz „Utwórz hasło do konta” spowoduje Rejestrację Konta Użytkownika.
 5. Przed dokonaniem Rejestracji Konta konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem sklepu i jego zaakceptowanie.
 6. Przed dokonaniem Rejestracji Konta konieczne jest zapoznanie się z Polityką prywatności i Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

VII. Składanie Zamówień/Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji lub Rejestracji Konta Użytkownika i potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania go (przez oznaczenie odpowiedniej opcji wyboru).
 3. Zamówienia mogą być składane w ciągu 7 dni tygodnia, 24 godziny na dobę.
 4. Złożenie Zamówienia polega na dokonaniu wyboru Towaru i jego ilości. Wyboru tego Klient dokonuje klikając przycisk „Do koszyka” lub równoznaczny. „Koszyk” pozwala Klientowi zarządzać wybranym Towarem i obliczać aktualną wartość Zamówienia, przy uwzględnieniu kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy Towaru wskazane są oddzielnie od ceny kupna.
 5. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane, gdy Klient kliknie przycisk „Zamawiam i płacę”.
 6. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca wyśle na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas Rejestracji wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 7. Sprzedawca dochowa najwyższej staranności przy aktualizowaniu na stronie Sklepu Internetowego stanu magazynowego Towaru. Jeżeli jednak Towar wskazany w Zamówieniu będzie fizycznie niedostępny, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi wskazanymi podczas Rejestracji lub Rejestracji Konta Użytkownika. Klient będzie mógł zmienić Zamówienie, mając na uwadze faktyczną dostępność Towaru albo Zamówienie anulować.  
 8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, o którym mowa powyżej w ust.6, zawierać będzie, w szczególności oznaczenie stron Umowy Sprzedaży, rodzaj i ilość Towaru objętego Zamówieniem oraz wartość Zamówienia z wyodrębnieniem kosztów dostawy Towaru, a także czas dostawy. Do potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca załącza informację przeznaczoną dla Konsumenta o potwierdzeniu zawarcia umowy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  

VIII. Płatności

 1. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę zakupu Towaru powiększoną o koszty jego dostawy wybranym przez siebie sposobem płatności. W przypadku zamówień doręczanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – jeżeli łączna cena zakupu Towaru przekracza 1000 zł (tysiąc złotych), Klient nie ponosi kosztów dostawy.
 2. Podczas składania Zamówienia Klient wybiera jeden następujących sposobów płatności:
  • przedpłata poprzez przelew bankowy,
  • przedpłata poprzez przelew on-line lub kartę płatniczą za pośrednictwem Przelewy24.
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż wystawiając faktury VAT.

IX. Dostawa Towaru

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Towaru nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu nadania wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Termin dostawy do pozostałych państw Unii Europejskiej jest uzależniony od konkretnego kraju i wynosi od 24 do 48 godzin. Jeżeli jednak szacowany przez firmę kurierską czas doręczenia przekracza 48 godzin, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 3. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty, w przypadku zamówień dostarczanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od poniedziałku do czwartku włącznie, za wyjątkiem świąt i dni poprzedzających święta; w przypadku pozostałych państw Unii Europejskiej – od poniedziałku do środy, za wyjątkiem świąt i dni poprzedzających święta.
 4. Po wysłaniu Towaru Sprzedawca wysyła klientowi fakturę VAT na wskazany w Rejestracji lub Rejestracji Konta adres e-mail.
 5. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub zakładce „ADRESY” – po uprzedniej Rejestracji Konta Użytkownika.

X. Reklamacja/Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu zapieczętowania opakowania, w którym zostaje mu dostarczony Towar.
 2. Reklamacja Klienta będącego Konsumentem będzie rozpoznawana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 556 KC i n.).
 3. Klient powinien zgłosić reklamację na adres e-mail sklep@antoniuscaviar.com dokładnie wskazując na czym polega niezgodność Towaru z umową.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. W tym czasie powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.
 5. W zakresie Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 6. Klientowi będącemu Konsumentem, na podstawie art. 38 pkt.4 i pkt.5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie czternastodniowym bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Sklepu Internetowego ma prawo do zmiany Regulaminu. Zobowiązuje się o tym poinformować Użytkowników na stronie www.antoniuscaviar.com. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania na stronie www.antoniuscaviar.com i przez ten czas będą wyraźnie zaznaczone, tak aby Użytkownicy mogli je zauważyć bez wnikliwej analizy całego Regulaminu. Informacja o zmianach będzie nadto widoczna w czasie określonym w zdaniu poprzedzającym przy każdorazowym wejściu na stronę www.antoniuscaviar.com.
 2. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, powstałe w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Wszelkie sporu między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, powstałe w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu.
 4. Cała treść stron Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Właściciela Sklepu Internetowego.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także – w odniesieniu do Konsumentów – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 16 listopada 2020 roku.

Zapisz się do newsletera

Bądź na bieżąco z informacjami o ofertach specjalnych i promocjach oraz najnowszych wydarzeniach.